Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w gwałtownie rozwijającym się społeczeństwie wymaga od wyższych uczelni szybkiej reakcji na zmieniające się warunki. Jest to możliwe tylko dzięki ciągłemu monitorowaniu metod kształcenia. Wejście Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że problemy z jakimi spotykają się polskie uczelnie mają charakter ogólnoeuropejski. Podobne zatem powinny być środki podejmowane w celu rozwiązywania tych problemów.

Celem wizyt studyjnych jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Wydziału Fizyki UW. Wyjazdy umożliwią m.in.: analizę systemów edukacyjnych i programów studiów w odwiedzanych uczelniach, porównywanie systemów przyznawania punktów ECTS oraz identyfikację zajęć, które mogą być realizowane na FUW w języku angielskim. Program wizyt studyjnych realizowany w ramach projektu POKL Fizyka wobec wyzwań XXI wieku pozwala nauczycielom akademickim na Wydziale Fizyki zapoznawać się z metodami i warunkami kształcenia na najlepszych europejskich uczelniach. Planowane są tygodniowe wizyty studyjne, odbywane przez dwuosobowe zespoły cztery razy w roku w okresie 2010-2013. Sprawozdania z tych wizyt znajdą się wkrótce na tej stronie.

Wnioski o udział w wizycie studyjnej wraz z załącznikami można składać do Biura projektu w budynku Wydziału Fizyki UW (Pasteura 5 pok. 2.37) na bieżąco w ciągu całego roku kalendarzowego. (Zarządzenie nr 2 Kierownika Projektu „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku 22 z dnia 2 stycznia 2012 roku)

Rekrutacja

Pracownik Wydziału Fizyki zainteresowany wyjazdem na wizytę studyjną proszony jest o wysłanie wersji elektronicznej Formularza aplikacyjnego do Asystenta Kierownika Projektu ds. wizyt studyjnych na adres email: dariusz.wasik@fuw.edu.pl, a następnie o dostarczenie podpisanej wersji papierowej do Biura Projektu (adres poniżej). Wypełniony i dostarczony Formularz aplikacyjny stanowi podstawę do rozpoczęcia kwalifikacji. Główne kryteria brane pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego to:

  • Działalność popularno-naukowa
  • Doświadczenie zawodowe oraz międzynarodowe
  • Znajomość języka obcego umożliwiającego realizację wyjazdu

Po zakwalifikowaniu

Program Wizyty Studyjnej (PWS) zawierający szczegółowy program wizyty w instytucji goszczącej, powinien być zaplanowany w sposób umożliwiający kompleksowe zapoznanie się z różnymi, najskuteczniejszymi systemami edukacyjnymi i programami studiów w odwiedzanych uczelniach m.in. porównanie systemów przyznawania pkt ECTS wraz z uwzględnieniem możliwości wymiany doświadczeń (Wytyczne dotyczące sprawozdania z wizyty studyjnej). PWS powinien zostać ustalony wspólnie przez obie strony zaangażowane w realizację wizyty i dostarczony do Biura Projektu bezpośrednio przed wyjazdem pracownika.

Wniosek wyjazdowy — wypełniony należy przedłożyć w Biurze Projektu.

Sprawozdanie

Po odbytej wizycie do Biura Projektu dostarczyć należy Confirmation of Stay (potwierdzenie pobytu) wraz z wypełnioną Ankietą uczestnika oraz krótkim sprawozdaniem z wyjazdu w języku polskim (maksymalnie 2 strony A4) wg wytycznych zawartych w zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Kierownika Projektu z dnia 2 stycznia 2012 r. – Wymagania dotyczące sprawozdania z wizyty studyjnej. Powyższe dokumenty pracownik powinien złożyć w terminie 14 dni od zakończenia wizyty. Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów oraz rozliczenie otrzymanych środków finansowych stanowi całkowite rozliczenie się ze zrealizowanego wyjazdu.

Pytania proszę kierować do Asystenta Kierownika Projektu ds. wizyt studyjnych : dr hab. Dariusza Wasika, prof. UW na adres email: dariusz.wasik@fuw.edu.pl

Lista plików do pobrania:

Adres Biura Projektu:

Wydział Fizyki UW

Ul. Pasteura 5, pok. 2.37

02-093 Warszawa