Projekt Fizyka wobec wyzwań XXI wieku jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, lata 2007 – 2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Celem projektu, wdrażanego w latach 2009 – 2014, jest wzrost potencjału rozwojowego Uniwersytetu Warszawskiego przez wzbogacenie oferty edukacyjnej Wydziału Fizyki i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, a w szczególności:

  • przygotowanie i realizację interdyscyplinarnego kierunku studiów Zastosowania fizyki w biologii i medycynie z pięcioma specjalnościami:
  1. Biofizyka molekularna
  2. Projektowanie molekularne i bioinformatyka
  3. Fizyka medyczna
  4. Neuroinformatyka
  5. Optyka okularowa i optometria
  • organizację kursu Ochrona radiologiczna i radiometria w medycynie;
  • prowadzenie części zajęć na Wydziale Fizyki w języku angielskim;
  • podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej przez organizację wizyt studyjnych i zagranicznych staży.

W dniu 15 listopada 2013 roku pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Warszawskim został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie Projektu „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku”, przedłużający okres realizacji Projektu do 30 czerwca 2015 roku.

Całkowita wartość projektu po zmianach: 9 587 610,40 zł

POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU – stan na 31.03.2014 r.[PDF]
POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU –stan na 31.03.2014 r. [PDF]

Wydział Fizyki UW www.fuw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski www.uw.edu.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl