Kształcenie na poziomie akademickim jest nierozerwalnie powiązane z prowadzeniem badań naukowych. W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na kierunku studiów Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, realizowany jest w ramach projektu Fizyka wobec wyzwań XXI wieku program staży, które odbywane będą przez pracowników i doktorantów Wydziału Fizyki w czołowych ośrodkach naukowych i badawczych.

Wizyty stażowe, trwające od 1 do 3 miesięcy realizowane będą zgodnie z Regulaminem, wprowadzonym Zarządzeniem nr 23 Rektora UW z dnia 17 maja 2012 (do ściągnięcia w formacie PDF) w okresie 2012-2013. Sprawozdania ze staży znajdą się wkrótce na tej stronie .

Termin zgłaszania kandydatur na staże zagraniczne w roku kalendarzowym upływa z dniem 21 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

Rekrutacja

Pracownik Wydziału Fizyki zainteresowany wyjazdem na staż proszony jest o wysłanie wersji elektronicznej Formularza Aplikacyjnego do Asystenta Kierownika Projektu ds. staży zagranicznych prof. dr. hab. Radosława Przeniosło na adres email: Radek.Przenioslo@fuw.edu.pl a następnie o dostarczenie podpisanej wersji papierowej do Biura Projektu (adres poniżej). Wypełniony i dostarczony Formularz Aplikacyjny stanowi podstawę do rozpoczęcia kwalifikacji. Główne kryteria brane pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego to:

  • Działalność popularno-naukowa
  • Doświadczenie zawodowe oraz międzynarodowe
  • Znajomość języka obcego umożliwiającego realizację wyjazdu

Po zakwalifikowaniu

Program Stażu Zagranicznego (PSZ) zawierający szczegółowy program stażu w instytucji goszczącej, powinien być zaplanowany w sposób umożliwiający udział w badaniach niezbędnych do prowadzenia zajęć na nowym kierunku studiów na Wydziale Fizyki oraz nawiązanie bliższej współpracy z wybranymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi.
PSZ powinien zostać ustalony wspólnie przez obie strony zaangażowane w realizację stażu i dostarczony do Biura Projektu bezpośrednio przed wyjazdem pracownika. Wniosek wyjazdowy — wypełniony należy przedłożyć w Biurze Projektu.

Sprawozdanie

Po odbytym stażu do Biura Projektu należy złożyć Karty Pracy (podstemplowane przez instytucję goszczącą – potwierdzenie pobytu) wraz z wypełnioną Ankietą Uczestnika oraz krótkim sprawozdaniem ze stażu w języku polskim (maksymalnie 2 strony A4). Powyższe dokumenty pracownik powinien złożyć w terminie 14 dni od zakończenia stażu. Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów oraz rozliczenie otrzymanych środków finansowych stanowi całkowite rozliczenie się ze zrealizowanego wyjazdu.

Pytania proszę kierować do Asystenta Kierownika Projektu ds. staży zagranicznych: prof. dr. hab. Radosława Przeniosło na adres email: Radek.Przenioslo@fuw.edu.pl.

W dniu 21 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. Staży. Komisja zdecydowała o przyznaniu dofinansowania wyjazdów stażowych następującym wnioskodawcom:

  1. dr Krzysztof Krawiec
  2. dr Joanna Kowalska
  3. dr Barbara Piętka

Do wglądu jest protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.

Lista plików do pobrania

Adres Biura Projektu:
Wydział Fizyki UW
ul. Paustera 5, pok. 2.37
02-093 Warszawa