Ze względu na skalę i stopień technicznej złożoności podejmowanych przedsięwzięć eksperymentalnych i obliczeniowych, i wynikającej z tego konieczności współpracy specjalistów z różnych dziedzin, fizyka współczesna opiera się w ogromnej mierze na współpracy międzynarodowej. Nauczanie fizyki współczesnej w języku angielskim jest, w tym kontekście, jednym z podstawowych elementów mających na celu dostosowanie profilu absolwenta do dynamicznie zmieniających się trendów panujących w różnych gałęziach fizyki na świecie, a w konsekwencji do wykształcenia absolwenta mogącego skutecznie konkurować z absolwentami innych, w tym zagranicznych, uczelni na szeroko rozumianym krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Oferowane w ramach programu Fizyka wobec wyzwań XXI wieku wykłady z ćwiczeniami:

  • Topics in Modern Statistical Physics (dr Paweł Jakubczyk),
  • Nuclear Many-Body Effects (prof. dr hab. Jacek Dobaczewski),
  • Stochastic Description of Physical Processes (prof. dr hab. Bogdan
    Cichocki),
  • Electrodynamics (prof. dr hab. Krzysztof Meissner),

są kolejnym krokiem na drodze do skonstruowania spójnego programu studiów II i III stopnia w zakresie fizyki teoretycznej w wersji anglojęzycznej. Dwa pierwsze z powyższych wykładów są przedmiotami specjalistycznymi, a trzeci monograficznym w ramach specjalności Fizyka Teoretyczna realizowanej w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki UW. Zajęcia będą się odbywać w semestrze letnim w latach 2011-14, w wymiarze 30 h wykładu i 30 h ćwiczeń. Prowadzone będą przez wybitnych specjalistów w w/w dziedzinach profesorów Marka Napiórkowskiego, Jacka Dobaczewskego, Bogdana Cichockiego i Krzysztofa Meissnera. Wszystkie przedmioty kończą się egzaminem.

Bezpośrednimi beneficjentami programu będą zatem studenci specjalizujący się w fizyce teoretycznej. Projekt ma jednak znacznie szerszy zasięg. Jest skierowany do studentów, zarówno polskich jak i obcokrajowców, teoretyków jak i doświadczalników wykorzystujących lub planujących wykorzystywać w swojej pracy naukowej metody badawcze fizyki statystycznej, bądź fizyki jądrowej. Jednym z podstawowych celów jest wyposażenie fizyka w wiedzę i umiejętności z tych dwóch szeroko wykorzystywanych działów fizyki teoretycznej oraz wykształcenie w studentach sposobów niekonwencjonalnego, twórczego myślenia niezbędnych na międzynarodowym rynku pracy w społeczeństwach opartych na wiedzy. Nabyte kompetencje powinny umożliwić lub przynajmniej ułatwić aktywne uczestnictwo polskich studentów w międzynarodowych programach wymiany studenckiej, a absolwentom będącym beneficjentami wykładów anglojęzycznych podjęcie pracy nie tylko w laboratoriach i grupach badawczych powiązanych z fizyką, ale również w
firmach komercyjnych nie związanych bezpośrednio z fizyką (laboratoria biologiczne, chemiczne, z zakresu technologii materiałów etc.) oraz w działach analitycznych instytucji doradczych, ubezpieczeniowych i finansowych.

Zapisy są prowadzone przez USOS.

Koordynatorem zajęć jest pan prof. dr hab. Wojciech Satuła:

satula@fuw.edu.pl

tel. (22) 55 32 973