We współczesnym świecie zastosowanie “fizyki jądrowej” obejmuje szeroki wachlarz zagadnień odpowiadających najbardziej zaawansowanym problemom technologicznym oraz medycznym i wychodzi daleko poza zakres tradycyjnej fizyki jądrowej.

Niezaprzeczalnym faktem jest olbrzymie znaczenie izotopów promieniotwórczych oraz wysokoenergetycznych wiązek protonów i ciężkich jonów w medycynie, zarówno w diagnostyce jak i w leczeniu schorzeń, przede wszystkim nowotwo­rowych.

Energetyka Jądrowa jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne kraju. Decyzje już zostały podjęte i pierwsza elektrownia ma powstać w Polsce do 2020 roku.

Uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej nadawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) są potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (patrz: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U.2012.poz.1022

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7, ust. 6a ustawy – Prawo atomowe (t.j.Dz.U z 2012.poz.264) i posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-1R, IOR-1Z oraz IOR-1.
W ramach projektu “Fizyka wobec wyzwań XXI wieku” prowadzimy BEZPŁATNE szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej dla osób chcących uzyskać w/w uprawnienia. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

Pierwsza edycja kursu zakończyła się 19 grudnia 2010 r.

Druga edycja kursu zakończyła się 6 listopada 2011 r.

Trzecia edycja kursu zakończyła się 13 marca 2012 r.

Czwarta edycja kursu zakończyła się 25 listopada 2012 r.

Piąta edycja kursu zakończyła się 21 kwietnia 2013 r.

Szósta edycja kursu zakończyła się 17 listopada 2013 r.

Siódma edycja kursu zakończyła się 18 maja 2014 r.

Ósma edycja kursu zakończyła się 16 listopada 2014 r.

Dziewiąta edycja kursu zakończyła się 17 maja 2015 r.

Na razie nie jest planowana kolejna edycja kursu szkolenieIOR@fuw.edu.pl.