Zostaje zmieniony termin składania wniosków o udział w wizytach studyjnych (realizowanych w wyróżniających się uczelniach zagranicznych i ośrodkach badawczych), będących elementem prowadzonego na Wydziale Fizyki UW projektu “Fizyka wobec wyzwań XXI wieku” (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).

Wnioski o udział w wizycie studyjnej mogą być składane przez doktorantów i pracowników, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale Fizyki UW, którzy są zaangażowani w proces dydaktyczny oraz posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego, który będzie używany w trakcie wizyty.

Wniosek powinien zawierać: dokumenty podane na p/n stronach oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i przekazaniu wszelkich niezbędnych danych organizatorom konkursu, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z realizacji projektu.

Wnioski o udział w wizycie studyjnej wraz z załącznikami można składać do Biura projektu w budynku Wydziału Fizyki UW (Hoża 69 pok. 022) na bieżąco w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wszelkie niezbędne informacje i formularze znajdują się w zakładce: Wizyty studyjne.