Szanowni Państwo !

W wielu krajach zachodnich, w Unii Europejskiej, a ostatnio również w Polsce ugruntowała się praktyka dokonywania ewaluacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych. Dotyczy to również projektów współfinansowanych przez UE, w tym projektu „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku”, w ramach którego został uruchomiony kierunek „Zastosowania fizyki w Biologii i Medycynie” na naszym Wydziale. Zgodnie z przyjętymi założeniami przebieg realizacji projektu i jego efekty będą monitorowane i ewaluowane przez niezależną firmę badawczą MillwardBrown SMG/KRC. Monitorowanie i ewaluacja projektu będą prowadzone do końca okresu jego realizacji, czyli do 2014 roku.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie pomocy i wsparcia firmie MillwardBrown SMG/KRC w realizacji zaplanowanych badań. W szczególności zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiet, które zostaną wysłane do Państwa pocztą elektroniczną na przełomie marca i kwietnia, a następnie — w ostatnim semestrze studiów I stopnia.

Zapraszam również do udziału w wywiadach grupowych ze studentami kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie, które będą organizowane co semestr. Wywiady te będą min. okazją do przekazania przez Państwa wszelkiego rodzaju uwag, opinii i propozycji dotyczących różnych spraw związanych z przebiegiem studiów. Pierwszy taki wywiad (dla chętnych) odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 21 marca na Hożej, w Sali Seminaryjnej Doświadczalnej, o godzinie 13:00.

Przed wywiadem, 21 marca (poniedziałek) o godzinie 12:30 zapraszam na 30 minutowy wykład „Do czego służy ewaluacja?”. Wykład poprowadzi p. Jerzy Radziwiłł, ewaluator naszego projektu. Przypuszczam, że wszyscy Państwo spotkają się z różnymi formami ewaluacji w przyszłej karierze zawodowej, więc temat może być interesujący i przydatny.

Więcej informacji na temat ewaluacji oraz wyników ewaluacji projektu „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku” będzie można znaleźć w nowej zakładce na naszej stronie www: http://fizykaxxi.fuw.edu.pl/ewaluacja .

Wszystkie dane, informacje i opinie uzyskane w trakcie realizacji badania (w ankietach, podczas wywiadów i przy innych okazjach) będą miały charakter poufny. We wszelkich raportach udostępnianych publicznie, przekazywanych pracownikom Wydziału (w tym — osobom kierującym realizacją projektu i władzom WF UW) lub pracownikom innych upoważnionych instytucji — zostaną one przedstawione w sposób zagregowany i nie pozwalający na zidentyfikowanie osoby będącej ich źródłem.

Kierownikiem Badania ze strony MillwardBrown SMG/KRC jest p. Jerzy Radziwiłł, tel.: 602-325-505, poczta jerzy.radziwill@millwardbrown.com. We wszelkich sprawach dotyczących projektu oraz jego monitorowania i ewaluacji można kontaktować się również z p. Luizą Wiślicz-Iwańczyk w biurze projektu: Hoża 69, pok. 22, tel.: (22) 55-32-393, poczta luiza.wislicz@fuw.edu.pl lub bezpośrednio ze mną: Hoża 69, pok. 322, tel.: (22) 55-32-374, poczta adam.babinski@fuw.edu.pl.

Z poważaniem,

dr hab. Adam Babiński, Kierownik Projektu